Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.blogajoga.pl 

Niniejszy regulamin sklepu internetowego zawiera informacje o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na usługi lub produkty elektroniczne, sposobach płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Właścicielem sklepu znajdującym się na stronie internetowej www.blogajoga.pl jest Agnieszka Kozera, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Studio Jogi Agnieszka Kozera NIP: 9691154330 REGON: 525401729

 

§ 1 DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.blogajoga.pl/regulamin-sklepu/
 2. Sklep/ Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem www.blogajoga.pl/sklep/
 3. Sprzedawca – Agnieszka Kozera, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Studio Jogi Agnieszka Kozera NIP: 9691154330 REGON: 525401729
 4. Usługodawca – Agnieszka Kozera, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Studio Jogi Agnieszka Kozera NIP: 9691154330 REGON: 525401729
 5. Kupujący/Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna;
 6. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Towar – produkt fizyczny, w szczególności książki, breloczki, karty, ubrania, planery;
 8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy realizowana drogą elektroniczną: warsztaty, konsultacje 
 9. Produkt elektroniczny – dostępne w sklepie internetowym kursy online, a także afirmacje i medytacje.
 10. Platforma – oprogramowanie internetowe udostępnione przez Sprzedawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi na rzecz Kupującego.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, za pośrednictwem sklepu internetowego;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów lub usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pomocą sklepu internetowego
 13. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 14. Dane osobowe – oznaczają dane Kupującego, przy użyciu których Sprzedający może się z nim skontaktować celem realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury, obejmujące m.in. adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres do doręczeń, imię i nazwisko.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu znajdującym się na stronie internetowej www.blogajoga.pl  jest Agnieszka Kozera, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Studio Jogi Agnieszka Kozera NIP: 9691154330 REGON: 525401729 W sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu proszę o kontakt pod adresem e-mail: agnieszka@blogajoga.pl;
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania za Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży usług dostępnych w Sklepie. 
 5. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz o korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania. 
 6. Ceny wszystkich widniejących na stronie Sklepu usług są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 7. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Przed skorzystaniem z porad i treningów udostępnianych w ramach Serwisu Użytkownik musi być świadomy swojego stanu zdrowia. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem treningów skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem, w celu wykluczenia przeciwwskazań do stosowania restrykcyjnych diet, suplementacji oraz wykonywania wymagających ćwiczeń fizycznych. Platforma nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w niej informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Przed skorzystaniem z porad i sesji Kupujący musi być świadomy swojego stanu zdrowia z lekarzem, w celu wykluczenia wszelkich przeciwwskazań.
 8. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu, polityki prywatności raz regulaminu zajęć prowadzonych w studio Błoga Joga. 

 

§ 3  USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. 
 3. Złożenie zamówienia w sklepie możliwe jest poprzez utworzenie konta w Sklepie.
 4. W przypadku gdy, Kupujący zdecyduje się na założenie konta w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, w postaci założenia i utrzymywania konta w Sklepie. 
 5. W celu utworzenia konta Kupujący ma obowiązek rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna.
 6. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnionego przez Sprzedawca na stronie Sklepu, a następnie przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Podczas rejestracji Kupujący ustala indywidualne hasło oraz podaje swój adres mailowy.
 7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Kupującego, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do konta.
 9. Kupujący może umowę o prowadzenie konta wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 10. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie konta wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy.

 

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość
 3. W celu zakupu towarów, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • wybrać towary spośród dostępnych na Stronie i dodać je do koszyka,
  • po dodaniu wszystkich towarów, kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności, 
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • zaakceptować Politykę Prywatności – akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • zaakceptować Regulamin zajęć – akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

 

§ 5 PŁATNOŚĆ 

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności Autopay
 2. Korzystając z formy płatności elektronicznej Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. 
 3. Płatność elektroniczna w systemie Autopay realizowana jest przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

 

§ 6 USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Zajęcia oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym są płatne.
 2. Zajęcia w zależności od wybranej opcji, są przeprowadzane osobiście w Górkach w studio jogi lub za pomocą dostępnych platform internetowych (np. Google meet, Zoom, Whatsapp, Messenger) .
 3. Długość zajęć zgodnie z wykupioną usługą wynosi 60 minut, chyba że opis produktu stanowi inaczej.
 4. Czas zajęć online nie może przekroczyć czasu wykupionej przez Kupującego usługi.
 5. Terminy zajęć podane są w grafiku, chyba że wykupione zostały zajęcia indywidualne, które ustalane są z Kupującym po złożeniu Zamówienia. 
 6. Istnieje możliwość zmiany zajęć przez Kupującego, gdy zajdzie taka konieczność. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o zmianie daty drogą mailową nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem zajęć.
 7. W przypadku konieczności zmiany daty zajęć przez Usługodawcę Kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie oraz drogą mailową. Jeżeli proponowana nowa data będzie kolidowała z terminami Kupującego, Kupujący ma prawo zrezygnować z dalszej realizacji usługi. W takim przypadku otrzyma pełny zwrot wpłaconych środków na konto.
 8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych w trakcie korzystania z komunikatorów internetowych, zajęcia zostaną kontynuowane zaraz po naprawie błędu. Jeśli nie będzie możliwości kontynuowania zajęć z przyczyn technicznych Strony ustalą inny termin.
 9. Kupujący może wykorzystać zakupione zajęcia w ciągu 60 dni od dnia dokonania płatności.
 10. Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów z powodu braku możliwości realizacji usługi z powodów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Sprzedawca rozpoczyna realizację usługi tylko po uprzednim otrzymaniu płatności za wybraną usługę.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazywanych przez Kupującego w formie pisemnej i ustnej.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 14. Sesje indywidualne i produkty online zakupione w serwisie nie stanowią żadnej formy terapii czy leczenia. Nie zastępują ani terapii, ani leczenia oraz nie stanowią one usług medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Kupującego z produktów elektronicznych, w szczególności za ewentualne obciążenie organizmy lub pogorszenie się stanu zdrowia Kupującego. Sprzedawca nie gwarantuje również Kupującemu, że korzystanie z zakupionych produktów elektronicznych zapewni mu skuteczność w procesie leczenia głębokich traum. Zapisując się na sesje indywidualne i warsztaty Kupujący ponosi w pełni odpowiedzialność za siebie i swoje życie. W razie złego samopoczucia lub innych objawów związanych z przeżywaniem treści zawartych w zakupionych materiałach Kupujący powinien skonsultować się ze Sprzedawcą.

 

§ 7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie, zarówno produkty elektroniczne oraz produkty fizyczne objęte są ochroną prawa autorskiego. Prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.
 2. Zabronione jest rozpowszechnianie wyżej wymienionych produktów. Ich bezprawne rozpowszechnianie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 

§ 9  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

§ 10 SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. 
 3. Klient będący Konsumentem ma różne możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.